Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Goyki 3 Art Inkubator, Sopot
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

performance, set design, costumes

Foco Gallery, Lisbon
2021

Patronki

curtains

Shefter Gallery
2022